نمایندگی شرکت oticon medical

صدا بخشی اساسی از زندگی ما را شامل میشود؛ اصوات و سیستم شنوایی کلید رشد و توسعه انسان و تعامل او با دنیای اطراف می باشند. هدف کمپانی اتیکن مدیکال استفاده از تجربه و تخصص خود در زمینه ی تولید وسایل و ابزار کمک شنوایی قابل کاشت از جمله سمعکهای استخوانی و پروتزهای کاشت حلزون میباشد تا افراد کم شنوای نیازمند این وسایل، به دنیای اصوات دسترسی یابند.

زیرمجموعه های آلتون شنوا